Dr. Priyambada K.N. Sarangi

  • Name : Dr. Priyambada K.N. Sarangi
  • Designation : Principal
  • Qualification : M.Pharm,Ph.D
  • Specialization : Pharmaceutical Chemistry
  • Phone No. : 9439504558
  • Email id : pknsarangi@gmail.com
back